Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene verkoop- en leverings- en betalingsvoorwaarden van:
Kelly Donné Fotografie Merelstraat 12 3930 Hamont - Achel kellydonne.fotografie@gmail.com Versie: December 2020
Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Offerte: alle aanbiedingen van fotograaf aan (rechts)personen waarmee beoogd wordt een overeenkomst aan te gaan.

 2. Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen Fotograaf en Opdrachtgever

 3. Opdracht: de dienst of het product dat door de fotograaf geleverd zal worden.

 4. Fotograaf: Kelly Donne fotografie, tevens gebruiker van deze algemene voorwaarden en opdrachtnemer.

 5. Opdrachtgever: de (rechts)persoon of personen waarmee fotograaf de overeenkomst gesloten heeft, tevens de aanvaarder van deze algemene voorwaarden.

 6. Annuleren: beëindiging of ontbinding van de overeenkomst.

 7. Schriftelijk: elektronische communicatie zoals e-mail en chats, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat. De bewijslast betreffende ontvangst van elektronische communicatie ligt te allen tijde bij opdrachtgever.

Artikel 2. Toepassing
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen fotograaf en opdrachtgever, alsmede op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten.

 2. Bepalingen of voorwaarden gesteld door opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze algemene voorwaarden zijn voor fotograaf slechts bindend indien en voor zover deze door fotograaf uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 3. Aanbod
 1. Fotograaf doet een aanbod in de vorm van een offerte of prijslijst.

 2. Tenzij anders overeengekomen, verliest het aanbod haar geldigheid 30 dagen na de datum van verzending door de fotograaf.

 3. Prijsopgaven in aanbiedingen en offertes kunnen wijzigingen ondergaan door (onvoorziene) verandering in de werkzaamheden of prijsstijging van de grondstoffen. Fotograaf zal opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

 4. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het controleren op eventuele onjuistheden in de factuur van Kelly Donne Fotografie.

Artikel 4. Aanvaarding van de opdracht
 1. Opdrachtgever dient het aanbod expliciet en schriftelijk te aanvaarden. Indien opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt, of althans die indruk wekt, dat fotograaf werk verricht in het kader van de overeenkomst, dan wordt het aanbod als aanvaard beschouwd.

 2. Fotograaf houdt zich het recht voor een opdracht te weigeren indien na aanvaarding nieuwe informatie beschikbaar komt die uitvoering voor fotograaf onaanvaardbaar maken.

 3. Na aanvaarding kan de overeenkomst slechts met wederzijdse instemming worden gewijzigd. Fotograaf is in dat geval gerechtigd de voor de overeenkomst verschuldigde prijs aan te passen.

Artikel 5. Uitvoering van de opdracht
 1. Fotograaf zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, in de stijl waarin fotograaf gebruikelijk werkt.

 2. Fotograaf spant zich in en zal naar beste kunnen handelen in de gegeven en bestaande omstandigheden tijdens de fotoreportage. Opdrachtgever verplicht zich de omstandigheden voor fotograaf zo gunstig mogelijk te maken en waar nodig maatregelen te treffen, waaronder, doch niet uitsluitend, het instrueren van andere aanwezigen.

 3. Fotograaf gaat bij het aanvaarden van de opdracht sec een inspanningsverplichting aan. Dit betekent dat als de inhoud van het geleverde werk anders is dan verwacht, er geen korting kan worden bedongen.

 4. Fotograaf levert de beelden digitaal af in de door haar gebruikelijk gehanteerde stijl, waarbij een globale beeldoptimalisatie wordt toegepast op onder meer licht, kleur, contrast en uitsnede. Nabewerking hierbuiten is enkel na overleg met fotograaf en kan extra kosten met zich meebrengen.

 5. Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de opdracht mogelijk te maken.

Artikel 6. Levering
 1. Fotograaf hanteert, tenzij anders overeengekomen, slechts geschatte levertijden.

 2. Digitale fotobestanden worden uiterlijk vier weken, tevens in jpg-formaat aan opdrachtgever via we transfer verzonden. Deze link vervalt na 7 dagen, de opdrachtgever dient de digitale bestanden tijdig op te slaan op eigen pc. De fotograaf heeft het recht een bijkomende vergoeding te vragen indien hij de bestanden opnieuw moet verzenden, tevens heeft de fotograaf ook het recht om digitale fotobestanden te verwijderen na levering.

 3. Fotograaf maakt vooraf melding van producten met een langere levertijd. De geschatte levertijd van deze producten worden aan opdrachtgever per e-mail gecommuniceerd.

 4. Levering geschiedt niet eerder dan de betaling voor de betreffende dienst, bestanden of product is ontvangen.

 5. Levering geschiedt, tenzij anders overeengekomen, per mail

 6. RAW-bestanden worden niet geleverd

Artikel 7. Vergoeding
 1. Indien door partijen geen vergoeding is overeengekomen, is de door de fotograaf gebruikelijk gehanteerde vergoeding van toepassing.

 2. Indien niet van een gebruikelijke vergoeding gesproken kan worden, rekent fotograaf een redelijke en billijke vergoeding voor het geleverde.

 3. Indien aannemelijk is dat fotograaf hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren zal fotograaf dit doorberekenen aan opdrachtgever. Indien er extra bewerkingen nodig zijn vb. door oneffenheden in de huid zoals babyacne kan er een extra vergoeding gevraagd worden.

 4. De uiteindelijke vergoeding wordt gebaseerd op basis van verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten op basis van nacalculatie met inachtneming van de overeengekomen uur prijs en andere gebruikelijk gehanteerde prijzen.

 5. Alle door fotograaf genoemde bedragen zijn totaalprijzen, tenzij anders overeengekomen. Dit wegens “bijzondere vrijstellingsregeling kleine ondernemingen”.

Artikel 8. Betalingsvoorwaarden
 1. Fotograaf zal voor het door opdrachtgever verschuldigde bedrag een (elektronische) factuur sturen aan opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen.

 2. Tenminste 10% van het totaalbedrag, met een minimum van 50,- euro wordt als aanbetaling verlangd en zal voorafgaand aan de opdracht voldaan moeten zijn ter reservering van de datum voor de opdracht, tenzij anders overeengekomen.

 3. Tenzij anders overeengekomen, bedraagt de betalingstermijn 7 dagen na factuurdatum.

Artikel 9. Annulering en opschorting
 1. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan kan de fotograaf, nadat opdrachtgever hiervan op de hoogte is gesteld, al haar werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever opschorten totdat het bedrag van de factuur is voldaan.

 2. Indien opdrachtgever niet tijdig de benodigde informatie voor de uitvoering van de opdracht verstrekt of verzuimt (tijdig) aanwezig te zijn, terwijl dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is, is fotograaf gerechtigd de overeenkomst op te schorten of te ontbinden.

 3. Opschorting, dan wel ontbinding van de overeenkomst geschiedt schriftelijk.

 4. Bij ontbinding van de overeenkomst door opdrachtgever brengt fotograaf 25% van de overeengekomen totaalprijs in rekening.

 5. In geval van ernstige omstandigheden waardoor het voor fotograaf niet mogelijk is de opdracht zelf op de overeengekomen datum uit te voeren, zal fotograaf indien nodig zorgdragen voor een vervangende fotograaf, of indien mogelijk een nieuwe datum overeenkomen.

 6. Indien door te rechtvaardigen omstandigheden, waaronder doch niet uitsluitend ziekte en extreme weersomstandigheden, het onmogelijk is de opdracht op de overeengekomen datum uit te voeren, zal niet vaker dan drie maal in overleg een nieuwe datum overeengekomen worden.

 7. Indien fotografen door overmacht tijdelijke moeten sluiten vb. door corona, wordt de reportage verzet naar een latere datum. De reportage wordt opnieuw ingepland binnen de 3 maanden na opening. Indien niet mogelijk de huidige reportage opnieuw te doen vb. zwangerschapsreportage, kan de opdrachtgever dit omboeken naar een andere reportage voor hetzelfde bedrag.

 8. Betalingsverplichting geldt tevens indien opdrachtgever geen gebruik wenst te maken van de in het kader van de overeenkomst vervaardigde werkzaamheden of producten.

 9. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan is over het openstaande factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd zonder nadere ingebrekestelling door fotograaf.

Artikel 10. Klachten
 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst en/of bezwaren tegen een factuur dienen uiterlijk binnen 7 dagen na ontvangst van de fotobestanden schriftelijk te worden voorgelegd aan de fotograaf.

 2. Klachten zullen door fotograaf naar beste kunnen worden opgelost.

 3. Klachten na de in lid 1 genoemde termijn worden niet meer in behandeling genomen.

 4. Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.

Artikel 11. Auteursrecht
 1. Elke overeenkomst houdt mede de in dit artikel omschreven licentie in met betrekking tot het fotografisch werk van fotograaf, indien niet anders overeengekomen.

 2. Het auteursrecht alsmede andere rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de opdracht ontwikkelde werken berust bij fotograaf.

 3. Fotograaf houdt zich het recht voor de werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website en weblog, portfolio, advertenties, sociale media, tijdschriftartikelen, in drukwerk, beursmateriaal en demonstratie materiaal.

 4. Opdrachtgever is niet gerechtigd het werk te verveelvoudigen of openbaar te maken buiten de huiselijke kring, tenzij anders is overeengekomen.

 5. Opdrachtgever is nadrukkelijk niet gerechtigd de foto’s voor zakelijke of commerciële doeleinden, althans voor andere doeleinden buiten de huiselijke kring, te gebruiken of te verhandelen zonder voorafgaande toestemming van fotograaf.

 6. Opdrachtgever is, tenzij anders overeengekomen, niet bevoegd sub-licenties te verlenen aan derden, noch haar eigen licentie over te dragen.

 7. Opdrachtgever dient schriftelijk toestemming te vragen voor het inzenden van een foto ten behoeve van wedstrijden en publicaties door derden.

 8. Opdrachtgever dient de persoonlijkheidsrechten van fotograaf, waaronder de verplichting tot naamsvermelding, in acht te nemen.

 9. Digitaal of analoog bewerken of wijzigen van de geleverde werken is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van fotograaf.

 10. Elk gebruik van een werk van fotograaf dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van fotograaf.

 11. Bij inbreuk op de auteursrechten en/of persoonlijkheidsrechten van fotograaf, rekent fotograaf drie maal de gebruikelijke  licentievergoeding voor een dergelijk geval, ter vergoeding van de geleden schade.

 12. Schadevergoeding geeft geen recht op verder gebruik van het werk van de fotograaf.

Artikel 12. Portretrecht
 1. Fotograaf houdt zich het recht voor de werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website en weblog, portfolio, advertenties, sociale media, tijdschriftartikelen, in drukwerk, beursmateriaal, tenzij anders overeengekomen.

 2. Fotograaf houdt zich het recht voor de werken te licentieren aan derden ter promotie.

 3. Bezwaar tegen openbaarmaking van portretten dient voorafgaand aan de overeenkomst bij fotograaf schriftelijk bekend gemaakt te worden.

 4. Afwijkende afspraken worden schriftelijk vastgelegd.

Artikel 13. Aansprakelijkheid
 1. Fotograaf is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan bij opdrachtgever, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de fotograaf of diens vertegenwoordigers.

 2. Fotograaf is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen of afdrukken die niet door fotograaf geleverd zijn.

 3. De aansprakelijkheid is beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag.

Artikel 14. Wijzigingen van deze algemene voorwaarden
 1. Fotograaf houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

 2. Wijzigingen worden tijdig en schriftelijk door de fotograaf aan de opdrachtgever medegedeeld.

 3. Indien opdrachtgever een voorgestelde wijziging niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe algemene voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum.

Artikel 15. Overige bepalingen
 1. Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen en de overeenkomst in stand.

 2. Op alle rechtsverhoudingen tussen Kelly Donne Fotografie en opdrachtgever is Belgisch recht van toepassing.

 3. Privacy & persoonsgegevens Persoons- en of contactgegevens zullen nooit door Kelly Donne fotografie aan derden verstrekt of openbaar gemaakt worden.